Divadelní odbor

Fotografie, videa a bližší informace o tomto spolku najdete na http://veol.blog.cz/

Vážení divadelní přátelé,

divadelní odbor Sokola Židlochovice patří neoddiskutovatelně ke kulturnímu životu našeho města. Díky své cílevědomé práci byl Českou obcí sokolskou pozván k účasti na VII. Národní přehlídku sokolských divadelních souborů, která se konala v Boskovicích. Představení našeho souboru bylo v pátek 1.4.2011, a bylo zahajovací inscenací přehlídky.

Na národní přehlídku jsme jeli s veselohrou Františka Ferdinanda Šamberka Jedenácté přikázání, v úpravě Richarda Mihuly, kterou jste mohli vidět na našem jevišti v listopadu 2010 a v reprízách 23. a 24.3.2011. Přezkoušení a přípravy na přehlídku zabraly dva měsíce intenzivní práce všech zúčastněných. Každý se zaměřil především na další zdokonalení a osvojení role a plné zvládnutí typologie postav.

Z vlastního vystoupení byla cítit uvolněnost herců, jejich pohoda, hravost, humor a smysl pro situační komiku. Počáteční nervozita a tréma byly potlačeny přípravou scény, ozvučení a osvětlení. Celý soubor podal dobrý kolektivní výkon, za který získal uznání přítomných.

Po představení se soubor sešel s představiteli pořadatele, tj. zástupci  České obce sokolské (ČOS) na neformální besedě, kde převzali z rukou vzdělavatele ČOS, bratra Doc. RNDr. Zdeňka Mičky, CSc., Pamětní list.  Pánové Karel Semerád- režisér Divadla Zlín,a Bohumil Gondík- 1. náměstek vzdělavatele ČOS zhodnotili představení a upozornili na některé nedostatky. Šlo především o některé opožděné nástupy a s tím související dodržování temporytmu inscenace. Na druhé straně vyzdvihli celkový dojem z inscenace a její zpracování.

Z hereckých výkonů byli oceněni zejména Milan Košar st. za roli Králíčka a kultivovanou jevištní řeč a Tonda Houdek za výkon v roli Pecky, který svou lidovostí zvládal úskalí všech situací, které před něho jeho až chorobná ctižádost v roli stavěla. Z hudebního hlediska byl oceněn song Střely v podání Milana Sklenského. Ocenění jmenovaných nijak nesnižuje práci ostatních účinkujících. Musíme ocenit disciplinovanost, sebekázeň a dodržování režijního záměru všemi účinkujícími, což přispělo k celkové úrovni představení.

V závěru besedy poděkovala sestra Doc. PhDr. Květoslava Volková, jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS za práci a aktivitu celého souboru a vyzvala nás k prohloubení spolupráce při současné nabídce pomoci ze strany ČOS.

Převážná část souboru absolvovala zbývající část přehlídky, tentokrát v rolích diváků, ale hlavně kolegů. Měli jsme možnost setkávání a výměny zkušeností s ostatními soubory. Bylo to zajímavé pozorování práce jiných amatérů, bylo pro všechny inspirativní a motivující. Velmi zajímavé bylo uvedení Prodané nevěsty, kterou společně nacvičily soubory z Pyšel, Slatiňan, Lázní Toušeň a Prahy-Královských vinohrad, pod záštitou Vzdělavatelského odboru ČOS.  Na tomto představení bylo vidět, že i amatérské divadlo, pokud má odpovídající zázemí a možnosti, může vytvořit inscenaci na profesionální úrovni.

Z našeho pohledu jsme zaznamenali pouze jeden, ale o to výraznější nedostatek, a to malou návštěvnost způsobenou nedostatečnou propagací jednotlivých představení. Tento problém se netýkal pouze našeho souboru, ale obecně celé přehlídky.

Lubomír Spáčil