Smlouva o poskytnutí sponzorského daru

 

 

I.

Smluvní strany

 

Poskytovatelem sponzorského daru podle této smlouvy je:

Jméno a příjmení

Adresa

dále jen „poskytovatel“

 

 

 

Příjemcem sponzorského daru je:

Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice

Tyršova 161

667 01 Židlochovice

zastoupené starostou Ing. Oldřichem Kahounem a jednatelkou Ing. Dagmar Kratochvílovou

IČ  48480738

dále jen „příjemce

 

 

 

II.

Účelovost sponzorského daru

 

Sponzorský dar je poskytován na zajištění sportovní činnosti příjemce, zejména na úhradu dopravy, odměn rozhodčích, nájemné za využívaná sportoviště, na nákup a opravy sportovní výstroje a výzbroje, na odměnu trenérů mládeže a další náklady jednoznačně se vztahující ke sportovní činnosti.

 

 

 

III.

Výše a čerpání sponzorského daru

 

Sponzorský dar bude poskytnut ve výši XXXXXX Kč bezhotovostním převodem na účet příjemce č. 1359998369/0800 do jednoho měsíce od nabytí platnosti této smlouvy.

 

 

 

IV.

Závěrečná ujednání

 

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

 

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

 

Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami podepsána.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 

 

V Židlochovicích dne…………………             

 

V Židlochovicích dne………………

 

 

 

Poskytovatel:

 

Příjemce:

 

 

 

 

…………………………………………….

 

 

 

 

 

……………………………………….

XXXXXXXX

 

Ing. Oldřich Kahoun

 

 

 

 

 

 

……………………………………….

 

 

Ing. Dagmar Kratochvílová