POJIŠTĚNÍ

Úrazové pojištění

je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 4950050842. Pojistná smlouva je uzavřena od 1.1.2017 na dobu neurčitou.

KDO JE POJIŠTĚN:

  • Všechny sportovní svazy, organizace a instituce sdružené v Českém olympijském výboru (olympijské svazy i neolympijské subjekty, střešní organizace /i ČOS/ a jejich sdružené subjekty, včetně sportovních svazů a jejich sdružených subjektů, TJ, T.J.)
  • Osoby, které se sportovních akcí zúčastní v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo mají s příslušnou sportovní organizací uzavřenou smlouvu (podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce).
  • Osoby, které se účastní akce pořádané některým ze sportovních svazů a organizací uvedených v příloze pojistné smlouvy, i přes to, že nejsou jejími členy. Tyto osoby jsou pojištěné pouze po dobu konání akce.

ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ:   Celý svět

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

Pojistnou událost hlásí pomocí příslušného formuláře pojištěná osoba. V případě její smrti pak osoby, kterým vznikne nárok na výplatu pojistného plnění. Odpovědný pracovník příslušné organizace (resp. sportovního svazu) potvrdí razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události (úrazu, či smrti) došlo při pojištěné činnosti. Dále připojí své eidenční číslo, pokud mu bylo přiděleno v rámci střešní organizace.Pojistnou událost nám nahlaste co nejdříve po ukončení léčení. Smluvní podmínky, rozsah pojistného krytí, včetně dokumentace pro nahlášení pojistné události jsou ke stažení na webové stránce: www.olympic.cz/pojištění nebo na webových stránkách ČOS. (Formulářeúraz,pracovní neschopnost/pobyt v nemocnici,trvalé následky úrazu,smrt)

Část dokumentu "zpráva lékaře" vyplní odborný lékař, který pojištěného ošetřoval nebo je informován o jeho zdravotním stavu. Zprávu může vyplnit také praktický lékař, pokud poskytl pojištěnému prvné pšetření nabo má k dispozici odborné lékařské zprávy o průběhu jeho léčení.

Kontaktní osoba pro hlášení pojistné události:
Sabina Římanová
Telefon: +420 221 421 744
E-mail: sabina.rimanova@renomia.cz

Formuláře k hlášení pojistné události na adresu:
RENOMIA, a.s.
Sabina ŘímanováNa Florenci 15, 110 00 Praha

Kontaktní osoby pro Vaše případné dotazy k pojištění:
Ing, Edita Pažoutová                                                Barbora Kreisingerová
Telefon: +420 221 421 744                                     Telefon: +420 221 421 735
Mobil: +420 606 758 267                                        Mobil: +420 725 491 057
E-mail:edita.pazoutova@renomia.cz                    E-mail:barbora.kreisinerova@renomia.cz

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 7721008020. Pojistná smlouva je uzavřena od 1.1.2017 na dobu neurčitou.

KDO JE POJIŠTĚN:

  1. Všechny sportovní svazy, organizace a instituce sdružené v Českém olympijském výboru (olympijské svazy i neolympijské subjekty, střešní organizace /i ČOS/ a jejich sdružené subjekty, včetně sportovních svazů a jejich sdružených subjektů, TJ, T.J.)
  2. Trenér (cvičitel), který vykonává níže definovanou činnost, pro kterou je sjednáno pojištění, na základě alespoň z jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského vztahu nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Pojištění je platné také pro osobu, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své činnosti.

Předmětem činnosti pojištěného je činnost trenéra (cvičitele) v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky, kterou vykonává pro sportovní organizace (t.j. tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy) a pro všechny střešní sportovní organizace pod ČOV, včetně jejich jednotlivých členských organizací (např,? svazy, asociace, kluby TJ, T.J., a obdobné telovýchovné subjekty).

ÚZEMNÍ ROZSAH, LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ, SPOLUÚČAST:

Rozsah pojištění:
Povinnost k náhradě újmy /újma na hmotné věci a nemajetková újme př ublížení na zdraví nebo při usmrcení vč. následný finančních škod) - obecná odpovědnost

Limit pojistného plnění:                     20 000 000 Kč

Spolúčast:                                           5 000 Kč

Územní platnost pojištění:                  Evropa

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

Pojistnou událost hlásí pojištěný na níže uvedený kontakt. Abychom mohli škodu řešit, potřebujeme písemné vyjádření pojistěného a písemný nárok poškozené osoby. Potřebné doklady se mohou pro jednotlivé škody lišit. Konkrétní postup Vám sdělí kontaktní osoba pro hlášení pojistné události.

Kontaktní osobapro hlášení pojistné události:
Radek Blažek
Telefon: +420 221 421 799
E-mail: radek.blazek@renomia.cz

Kontaktní osoby pro Vaše případné dotazy k pojištění:
Ing. Edita Pažoutová                                                         Ing. Radomír Michniak
Telefon: +420 221 421 732                                              Telefon: +420 222 390 808
Mobil: +420 606 758 267                                                 Mobil: +420 731 129 403
E-mail:edita.pazoutova@renomia.cz                             E-mail:radomir.michniak@renomia.cz